080 175 2000 info@53ac.com

รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียนของนิติบุคคลต่างด้าว

รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียนของนิติบุคคลต่างด้าว เป็นสำเนาเอกสารที่คนต่างด้าวยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและเป็นเอกสารที่นายทะเบียน เก็บรักษาไว้

 

 545 total views,  1 views today