080 175 2000 info@53ac.com

รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียนของสมาคมการค้า

รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียนของสมาคมการค้าเป็นหนังสือรับรอง ข้อความตามรายการทางทะเบียน ที่นายทะเบียนสมาคมการค้าได้อนุญาต หรือรับจดทะเบียนไว้ซึ่งบุคคลใดๆ สามารถขอหนังสือรับรองเกี่ยวกับ สมาคมการค้าได้โดยยื่นแบบคำร้องและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมาย กำหนด

 

 643 total views,  3 views today