080 175 2000 info@53ac.com

ใบแทนใบสำคัญ

การออกเอกสารใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท บริษัทมหาชน ในกรณีฉบับเดิมเกิดการชำรุด สูญหาย หรือ  ถูกทำลาย โดยผู้ขอเอกสารต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับนิติบุคคลนั้น  และได้ชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่กำหนดไว้แล้ว

 

 615 total views,  1 views today