080 175 2000 info@53ac.com

บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสาร นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร

บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสาร นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร เป็นการดำเนินงาน โดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ

ธนาคาร 6 แห่ง ด้วยการนำเทคโนโลยีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ ในการออกหนังสือรับรอง ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 โดยมีสำนักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ออกประกาศรับรองระบบ การพิมพ์ออกให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดังนั้น หนังสือรับรองนิติบุคคล ทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นเอกสารที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง ตามกฎหมาย เช่นเดียวกับเอกสารต้นฉบับ

 552 total views,  2 views today