080 175 2000 info@53ac.com

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การจัดการเรียนการสอนที่นำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน  การสอนโดยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และ เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology) ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยซีดีรอม การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-based Learning)  การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ การเรียนด้วยวิดีโอผ่านออนไลน์ (Video on Demand)

 694 total views,  1 views today