080 175 2000 info@53ac.com

โปรโตคอล เวอร์ชัน 6

มาตรฐานในการส่งข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยปรับปรุงโครงสร้าง ของโปรโตคอล ให้รองรับหมายเลขแอดเดรสจำนวนมาก และปรับปรุง ประสิทธิภาพและความปลอดภัยรองรับ application ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น  ในอนาคตและเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลให้ดีขึ้น

 791 total views,  1 views today