080 175 2000 info@53ac.com

การผลิตหรือการส่งมอบสิ่งของในเวลาที่ต้องการ

การผลิตหรือการส่งมอบสิ่งของที่ต้องการ ในเวลาและจำนวนที่ต้องการโดยใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นเครื่องกำหนดปริมาณการผลิตและการใช้ วัตถุดิบ ซึ่งลูกค้าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะลูกค้าผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น แต่ยัง หมายรวมถึงบุคลากรในส่วนงานอื่นที่ต้องการชิ้นส่วน อุปกรณ์ วัตถุดิบ  เพื่อทำการผลิตต่อเนื่องด้วย

 314 total views,  3 views today