080 175 2000 info@53ac.com

หลักการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้บุคคลทีj เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   ในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อรับคำแนะนำมาร่วมวางแผนและปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์

 617 total views,  1 views today