080 175 2000 info@53ac.com

รบรรสนค้

กระบวนการจัดการสินค้าย้อนกลับจากลูกค้ามายังผู้ผลิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียกคืนสินค้าอันเนื่องจากสินค้าเสียหาย สินค้าไม่ได้มาตรฐาน หรือ สินค้าหมดอายุใช้งาน การบริหารสินค้าคืนเกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนปฏิบัติและควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าและข้อมูลข่าวสารจากปลายทางซึ่งได้แก่ ผู้บริโภค ย้อนกลับไปยังแหล่งผลิตต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 652 total views,  1 views today