080 175 2000 info@53ac.com

บริกรขนส่งสนค้งถนน

บริการการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ ทางถนน ภายในท้องถิ่นหรือระยะทางไกลด้วยรถบรรทุก หรือยานพาหนะอื่นที่ใช้คนขับ รวมถึงการบริการให้เช่นรถบรรทุกพร้อมด้วยพนักงานขับรถ โดยสินค้าที่ทำการขนส่ง เช่น สินค้าแช่เย็น แช่แข็ง สินค้าที่เป็นของเหลวหรือก๊าซ สินค้าที่บรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ เฟอร์นิเจอร์ จดหมาย สัตว์ หรือสิ่งของอื่นๆ

 718 total views,  1 views today