080 175 2000 info@53ac.com

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายสุราตามใบอนุญาตขายสุรา

ถาม – ตอบ เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายสุราตามใบอนุญาตขายสุรา ถาม ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายสุราตามใบอนุญาตขายสุรามีอะไรบ้าง นารา (1) ต้องไม่ขายสุราให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์          (2) ต้องไม่ขายสุราในบริเวณสถานศึกษาหรือศาสนสถาน...

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับใบอนุญาตจำหน่ายสุรา

ถาม – ตอบ เรื่องหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ถาม หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับใบอนุญาตจำหน่ายสุรามีอะไรบ้าง นารา (1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีภาพถ่ายของเจ้าของบัตร          (2)...

คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา

ถาม – ตอบ เรื่องคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรามีอะไรบ้าง ถาม คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรามีอะไรบ้าง นารา  (1) สถานที่ขายสุราต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณสถานศึกษา หรือศาสนสถานรวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติดกับสถานศึกษาหรือศาสนสถาน           (2)...