080 175 2000 info@53ac.com

ขอคัดโฉนดที่ดิน พร้อมขอ คัดสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของโฉนดได้หรือไม่

ถาม – ขอคัดโฉนดที่ดิน แล้วต้องการ คัดสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของโฉนดได้หรือไม่ นารา ตามระเบียบว่าด้วยการตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน การขอคัด ขอถ่ายสําเนาเอกสาร และการตรวจสอบหลักทรัพย์ นั้นห้ามมิให้มีการคัดถ่ายสำเนาบัตรประชาชน...

การคัดโฉนดที่ดินและเอกสารที่เกี่ยวข้องแบบรับรองจจากเจ้าหน้าที่และแบบไม่รับรองจากเจ้าหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร

ถาม – ตอบ เรื่องการคัดโฉนดที่ดินและเอกสารที่เกี่ยวข้องแบบรับรองจจากเจ้าหน้าที่และแบบไม่รับรองจากเจ้าหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร ถาม การคัดโฉนดที่ดินและเอกสารที่เกี่ยวข้องแบบรับรองจจากเจ้าหน้าที่และแบบไม่รับรองจากเจ้าหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร นารา...

ยื่นขอคัดโฉนดที่ดินสามารถยื่นคำขอคัดได้จากที่ใดบ้าง

ถาม – ตอบ เรื่องยื่นขอคัดโฉนดที่ดินสามารถยื่นคำขอคัดได้จากที่ใดบ้าง ถาม การยื่นขอคัดโฉนดที่ดินสามารถยื่นคำขอคัดได้จากที่ใดบ้าง นารา การยืนคำขอคัดโฉนดที่ดินหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโฉนดที่ดินจะต้องยื่นคำขอคัด ณ...

การขอคัดโฉนดที่ดินต้องมีหนังสือมอบอำนาจหรือไม่

ถาม – ตอบ เรื่องการขอคัดโฉนดที่ดินต้องมีหนังสือมอบอำนาจหรือไม่ ถาม การขอคัดโฉนดที่ดินจากรมที่ดินจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจหรือไม่ นารา...

สืบค้นข้อมูลโฉนดที่ดินจากชื่อบุคลหรือเลขบัตรประชาชนได้หรือไม่

ถาม – ตอบ เรื่องสืบค้นข้อมูลโฉนดที่ดินจากชื่อบุคลหรือเลขบัตรประชาชนได้หรือไม่ ถาม หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับโฉนดที่ดินสามารถสืบค้นข้อมูลจากชื่อบุคลหรือเลขบัตรประชาชนได้หรือไม่ นารา...