080 175 2000 info@53ac.com

ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อเลิกกิจการแล้วต้องดำเนินการอย่างไร

ถาม – ตอบ เรื่องผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อเลิกกิจการแล้วต้องดำเนินการอย่างไร ถาม ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อเลิกกิจการแล้วต้องดำเนินการอย่างไร นารา ผู้ประกอบการจดทะเบียนใดเลิกประกอบกิจการ...

บริษัทไม่ได้ส่งงบการเงินมา 3 ปีติดต่อกันและขั้นตอนการจดเลิกบริษัท

ถาม –  ตอบ เรื่องต้องการจะทิ้งบริษัทโดยการไม่ส่งงบการเงิน 3 ปีติดต่อกัน ถาม เปิดบริษัทมายังไม่ได้ประกอบธุรกิจอะไรเลยต้องการจะทิ้งบริษัทโดยการไม่ส่งงบการเงิน 3 ปีติดต่อกันจะทำได้หรือไม่และมีวิธีการดำเนินที่ถูกต้องอย่างไร นารา ...

ปิดบริษัท เลิกห้างหุ้นส่วน

เราให้บริการ เลิกกิจการ (ปิดบริษัท – เลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด) มากกว่า 10 ปี ปัจจับัน เราให้บริการปีละ กว่า 30 ราย โดยเรามีนักบัญชีที่เชี่ยวชาญภาษี และผู้สอบบัญชีประจำสำนักงาน ท่านจึงมั่นใจได้ว่า เราสามารถจบกงานให้ท่านภายในกำหนด และสามารถประมาณการ เรื่องภาระทางภาษี...