080 175 2000 info@53ac.com
เลิกห้างหุ้นส่วน ปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด

เลิกห้างหุ้นส่วน ปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด

ค่าบริการจดเลิกห้างหุ้นส่วน (ไม่ดำเนินธุรกิจ) 15,000 บาท ประมาณการค่าใช้จ่าย • ค่าบริการจดเลิกห้างหุ้นส่วน (กรมสรรพากร และ กรมพัฒนาฯ) 10,000 บาท • ค่าบริการจัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี 5,000 บาท • ค่าลงโฆษณา 1,200 บาท • ค่าธรรมเนียมรัฐบาล 1,040 บาท • ค่าเดินทาง (ประมาณ 3...