080 175 2000 info@53ac.com

ที่อยู่สํานักงานของผู้ชําระบัญชี

ที่อยู่สํานักงานของผู้ชําระบัญชีจะต้องเป็นที่อยู่ของบริษัทหรือที่อยู่ของผู้ชำระบัญชี นารา ที่ตั้งสํานักงานของผู้ชําระบัญชี เป็นไปตามมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นโดยจะใช้ที่ตั้งสำนักงานเดิมของบริษัทหรือสถานที่อิ่นก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากทางลูกค้าต้องการปรีกษา หรือ...

ขั้นตอนการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี

การแต่งตั้งผู้ชําระบัญชีมีขั้นตอนอย่างไร นารา กรณีบริษัทจํากัด จัดประชุมมติพิเศษผู้ถือหุ้น มีวาระการเลิกบริษัท และวาระการแต่งตั้งผู้ชําระบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการทุกคนของบริษัทต้องเข้าเป็นผู้ชําระบัญชี...