080 175 2000 info@53ac.com
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,500 บาท (กรณีจดผ่านอินเตอร์เน็ท ค่าบริการเพียงแค่ 1,000 บาท) เอกสารที่ต้องเตรียม (กรณีจดแบบ Paper) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ชุด สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ชุด...