080 175 2000 info@53ac.com

เปลี่ยนวัตถุประสงค์ บริษัท ห้างหุ้นส่วน เปลียนแปลงวัตถุประสงค์

ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท 2,500 บาท ประมาณการค่าใช้จ่าย ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท 2500 บาท ค่าธรรมเนียม 650 บาท ค่าใช้จ่ายลงโฆษณาหนังสือพิมพ์และเชิญประชุม 800 บาท รวม ทั้งสิ้น 3,950 บาท (กรณี...

วัตถุประสงค์บริษัท เปลี่ยนแปลง เพิ่มลด แก้ไข

นาราการบัญชี บริการ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด แก้ไข วัตถุประสงค์บริษัท ค่าบริการ 3,500 บาท (กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา 4,000 บาท) ค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 จำนวน 400 บาท ค่าคัดเอกสารหนังสือรับรอง (ฉบับใหม่) จำนวน 200 บาท...