080 175 2000 info@53ac.com

บริษัทจะขอแจ้งหยุดการนำส่งงบการเงินของบริษัทชั่วคราว สามารถทำได้หรือไม่

ถาา – ตอบ เรื่องแจ้งหยุดการนำส่งงบการเงินของบริษัทชั่วคราว ถาม กรณีที่บริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจมาหลายปีแล้ว แต่ได้ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกปี ถ้าทางบริษัทจะขอแจ้งหยุดการนำส่งงบการเงินของบริษัทชั่วคราว สามารถทำได้หรือไม่ นารา...