080 175 2000 info@53ac.com

ไม่ได้จัดทำสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทเก็บไว้จะมีความผิดมั้ย

บริษัทจำกัดถ้าไม่ได้จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทเก็บไว้จะมีความผิดหรือไม่ นารา ตามกฎหมายแล้วบริษัทจำกัดจะต้องจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเพื่อบันทึกข้อมูลของผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น และการเข้า-ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น...

ไม่ได้จัดทำใบหุ้นส่งมอบให้กับผู้ถือหุ้นมีความผิดมั้ย

บริษัทจำกัดไม่ได้จัดทำใบหุ้นส่งมอบให้กับผู้ถือหุ้นจะมีความผิดหรือไม่ นารา ตามกฎหมายแล้วบริษัทจำกัดจะต้องจัดทำใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงการเป็นเจ้าของหุ้นและบริษัทจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบหุ้นก็ได้แต่ต้องไม่เกินที่กฎหมายกำหนด...