080 175 2000 info@53ac.com

หลักนิติธรรม

การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ซึ่งรวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ  การไม่ทำตามอำเภอใจ การไม่ละเมิดกฎหมาย และการไม่ละเมิดสิทธิ ของผู้อื่น

 

 599 total views,  3 views today