080 175 2000 info@53ac.com

บริการถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

บริการถ่ายข้อมูลทางทะเบียน ที่นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว  รวมทั้งงบการเงินของห้างหุ้นส่วน บริษัท บริษัทมหาชน ที่ได้ยื่นไว้ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่กรมพัฒนาธุรกิจ การค้าได้จัดทำจากระบบคอมพิวเตอร์ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม ตามระเบียบที่กำหนดไว้

บริการถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างไฟล์ข้อมูลที่ให้บริการ

  1. ข้อมูลทางทะเบียน

    บริการถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

    ถ่ายข้อมูล ทางทะเบียน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

  2. ข้อมูลงบการเงิน

    ถ่ายข้อมูลงบการเงิน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 683 total views,  1 views today