080 175 2000 info@53ac.com

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและซื้อสินค้าในประเทศไทย สรรพากรจึงเชิญท่านเข้าร่วม เพื่อจะได้สัญญาลักษณ์ VAT REFUND อันเป็นที่รู้จักและยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก (รายละเอียด จดหมายจากสรรพากร ด้านล่างครับ)

 2,234 total views,  1 views today