080 175 2000 info@53ac.com

ถาม – ตอบ เรื่องกรณีผู้ถือหุ้นเสียชีวิตหุ้นดังกล่าวจะตกเป็นของใคร

ถาม กรณีผู้ถือหุ้นเสียชีวิตหุ้นดังกล่าวจะตกเป็นของใคร

นารา เมื่อผู้ถือหุ้นเสียชีวิตหุ้นย่อมตกเป็นของทายาททันที นับแต่เวลาที่ผู้ถือหุ้นเสียชีวิต สิทธิในหุ้นจะโอน ไปยังทายาทโดยผลของกฎหมาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1599, 1600 แม้บริษัทจะยังไม่ได้จดทะเบียนให้ทายาทเป็นผู้ถือหุ้นก็ตาม

 2,872 total views,  2 views today