080 175 2000 info@53ac.com
กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่บริหารกฎหมายภาษีอากรและจัดเก็บภาษีในประเทศไทย ความรับผิดชอบหลัก ได้แก่ การประเมินและจัดเก็บภาษี การบังคับใช้กฎหมายภาษี และการให้บริการและความช่วยเหลือผู้เสียภาษี

กรมสรรพากรมีหน้าที่ดูแลภาษีหลายประเภท ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย นอกจากนี้ แผนกยังรับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับด้านภาษี ดำเนินการตรวจสอบภาษีและสอบสวน และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้หลีกเลี่ยงภาษีและผู้ที่ไม่เสียภาษี

นอกจากหน้าที่ด้านกฎระเบียบและการบังคับใช้แล้ว กรมสรรพากรยังให้บริการและความช่วยเหลือแก่ผู้เสียภาษีอากรอีกมากมาย ทั้งการออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี การให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านภาษี และบริการออนไลน์สำหรับการจดทะเบียนและยื่นภาษี

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลและบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านภาษีทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษและผลทางกฎหมายอื่นๆ ขอแนะนำให้ผู้เสียภาษีขอคำแนะนำอย่างมืออาชีพจากที่ปรึกษาภาษีหรือทนายความที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษีที่บังคับใช้ทั้งหมดในประเทศไทย

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

 23 total views,  1 views today