080 175 2000 info@53ac.com

ถาม –  ตอบ เรืื่องจัดทำใบหุ้น

ถาม ในการจัดทำใบหุ้นให้แก่ผุ้ถือหุ้นจะต้องมีรายอะเลียดอย่างไรบ้าง

นารา ในการจัดทำใบหุ้นต้องมีชื่อบริษัท หมายเลขหุ้น มูลค่าของหุ้น ชำ ระค่าหุ้นแล้ว หุ้นละเท่าใด มีชื่อของผู้ถือหุ้นหรือคำ ว่าใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ และให้กรรมการ ลงลายมือชื่อด้วยตนเองอย่างน้อยหนึ่งคนพร้อมประทับตราบริษัท

 577 total views,  2 views today