080 175 2000 info@53ac.com

บริษัท หรือ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชีหรือจนกว่าจะมีการส่งมอบบัญชีและอกสารตามมตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีของกิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอำนาจให้บริษัทหรือผู้มีหน้าที่จัดทบัญชีเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เกินห้าปีแต่ต้องไม่เกินเจ็ดปีได้

อย่างไรก็ดี ขอให้ข้อสังเกตุว่า ในการตรวจสอบภาษีอากร ของกรมสรรพากรนั้น สรรพากรมีอำนาจในเรียกตรวจสอบข้อมูลหรือประเมินภาษีย้อนหลังโดยไม่มีข้อกำหนดเรื่องอายุ จำนวนปี นั้นหมายถึง กรมสรรพากรอาจประเมินย้อนหลังได้มากกว่า 5 ปี ซึงในการตรวจสอบนั้นบริษัทจำเป็นต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์

 1,539 total views,  1 views today