080 175 2000 info@53ac.com

การเปลี่ยนแปลงของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ (Changes in inventories of finished goods and work in progress)

หมายถึง ผลต่างของมูลค่าสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ ณ วันต้นรอบระยะเวลารายงานและสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 10,535 total views,  1 views today