080 175 2000 info@53ac.com

vi investor

https://youtu.be/kfK0PTe-kGk ​ การลงทุนเน้นคุณค่า…การลงทุนที่ดีที่สุดของมนุษย์เงินเดือน 1/4 https://youtu.be/SlPBDPtXhOI การลงทุนเน้นคุณค่า…การลงทุนที่ดีที่สุดของมนุษย์เงินเดือน 2/4 https://youtu.be/VcG1ea7dhUI...

ทำงานล่วงเวลา และการทำงานวันหยุด

● การทำงานล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุด – ใน กรณีที่งานมีลักษณะต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะ เสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉินนายจ้างอาจให้ลูกจ้าง ทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดเท่าที่จำเป็นก็ได้ – กิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร...

ค่าชดเชยเลิกจ้างงาน คนทำงานต้องรู้

● ค่าชดเชย – ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย หากนายจ้างเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด ดังนี้ 1. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน 2. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี...

เวลาทำงาน เวลาพัก ตามกฎหมาย

● เวลาทำงาน – ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานอันตรายตามที่กำหนดในกฏกระทรวง – ไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ● เวลาพัก – ในวันที่มีการทำงานให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักติดต่อกันไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง ภายใน 5...

สิทธิ์ลาหยุดงาน ลูกจ้างขอหยุดงาน ตามกฎหมาย

● การลาคลอด – ลูกจ้าง ซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยให้นับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้าง ซึ่งลาคลอดเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน ● การลาเพื่อทำหมัน – ลูกจ้าง...

วันหยุดตามกฎหมาย วันหยุดงาน

วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน ลูกจ้างต้องได้รับวันหยุด อย่างน้อย ดังนี้ ● วันหยุดประจำสัปดาห์ – ต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน โดยมีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน – ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ (ยกเว้นลูกจ้างรายวัน รายชั่วโมงหรือตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย) –...