080 286 2000 info@53ac.com

กำไร(ขาดทุน)สะสมของสาขา (Branch’s retained earnings)

หมายถึง กำไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือเมื่อสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ภายหลังจากโอนไปให้สำนักงานใหญ่ หากมีผลขาดทุนให้แสดงจำนวนเงิน ในเครื่องหมายวงเล็บ

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 1,288 total views,  4 views today