080 175 2000 info@53ac.com

การแต่งตั้งผู้ชําระบัญชีมีขั้นตอนอย่างไร

นารา กรณีบริษัทจํากัด จัดประชุมมติพิเศษผู้ถือหุ้น มีวาระการเลิกบริษัท และวาระการแต่งตั้งผู้ชําระบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการทุกคนของบริษัทต้องเข้าเป็นผู้ชําระบัญชี เว้นแต่มติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นจะกำหนดจำนวนและอำนาจของผู้ชำระบัญชีเป็นอย่างอื่นก็สามารถทำได้ หรือ จะแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มิใช่กรรมการเข้าเป็นผู้ชําระบัญชีก็ได้

อย่างไรก็ตาม หากทางลูกค้าต้องการปรีกษา หรือ ต้องการปิดบริษัท ทางเรามีบริการในส่วนนี้ รวมถึง จัดทำการปิดงบและยื่นกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่ 

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

 479 total views,  1 views today