080 175 2000 info@53ac.com

ถาม – ตอบ เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายสุราตามใบอนุญาตขายสุรา

ถาม ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายสุราตามใบอนุญาตขายสุรามีอะไรบ้าง

นารา (1) ต้องไม่ขายสุราให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

         (2) ต้องไม่ขายสุราในบริเวณสถานศึกษาหรือศาสนสถาน รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติดกับสถานศึกษาหรือศาสนสถาน

         (3) ต้องไม่ขายสุราในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติดกับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

         (4) ต้องไม่ขายสุราในบริเวณสถานที่ที่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา เว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

 

ติดต่อ บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000

โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

Line ID: nara53

แฟ็กซ์. 02 933 5890

อีเมล์: info@53ac.com ;

CC: 53ac.com@gmail.com

เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 

 357 total views,  4 views today