080 175 2000 info@53ac.com

คัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

ค่าบริการ 2,000 บาท

(ไม่รวมค่าเดินทาง)

ผู้ที่ขอคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาได้

  1. บุคคลผู้ยื่นคำฟ้องต่อศาล
  2. บุคคลผู้ถูกฟ้องต่อศาล
  3. บุคคลผู้มีสิทธิกระทำการแทนบุคคลตามข้อที่ 1 และข้อที่ 2 (ผู้รับมอบอำนาจ)
  4. ทนายความ

ข้อมูลที่ต้องทราบก่อนขอรับบริการ

  1. ชื่อศาลที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  2. หมายเลขคดีดำหรือหมายเลขคดีแดงของศาลชั้นต้น

หลักฐานประกอบการขอรับบริการ

  1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาบัตร
  2. กรณีที่ผู้ขอได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นดำเนินการแทนผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งหมายเลขคดีของศาลชั้นต้นหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอ ที่ได้รับรองสำเนาถูกต้อง และบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมนำเนาของผู้รับมอบฉันทะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

 

 2,044 total views,  1 views today