080 175 2000 info@53ac.com

ถาม – ตอบ เรื่องขอคัดหนังสือรับรอง รับรองสําเนา และถ่ายเอกสาร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ถาม การขอคัดหนังสือรับรอง รับรองสําเนา และถ่ายเอกสาร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีช่องทางและระยะเวลาการรับเอกสารอย่างไร

 นารา การรับเอกสารหนังสือรับรอง รับรองสําเนา และถ่ายเอกสาร กรณียื่นคําขอผ่านเว็บไซต์ของกรม และชําระเงินผ่านธนาคารแล้ว สามารถรับเอกสารที่ขอได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. จัดส่งโดยพนักงานส่งเอกสารของกรม ( Delivery) บริการเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพ นนทบุรี สมุทรปราการและปทุมธานี เอกสารจะส่งถึงผู้รับภายใน 3 ชั่วโมงของวันทําการปกติ นับแต่เวลาที่ชําระเงิน (หากชําระเงินหลัง 13.00 น. ของวันทําการปกติจะได้รับเอกสารไม่เกิน 11.00 น.ของวันทําการถัดไป)
  2. จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ( EMS) เอกสารจะถึงภายใน 1วันนับแต่ ชําระเงิน (ชําระเงินก่อน 15.00 น.ของวันทําการปกติ) หากชําระเงินหลัง 15.00 น. ของวันเปิ ดทําการปกติหรือผู้รับอยู่ต่างจังหวัดจะได้รับเอกสารภายใน 3 วัน
  3. ขอรับเอกสารด้วยตนเอง สามารถรับเอกสารได้ ดังนี้

          3.1 กรณีเลือกกรุงเทพมหานคร รับเอกสารได้ ณ สํานักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 3 ห้อง 30303

         3.2 กรณีเลือกจังหวัดอื่น (ในส่วนภูมิภาค) รับเอกสารได้ ณสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนั้นๆ โดยรับเอกสารได้ภายในไม่เกิน 1 ชั่ วโมง (เอกสาร 1 รายการ) นับแต่เวลาชําระเงิน

อย่างไรก็ตามทางนาราการบัญชีมีบริการคัดเอกสารและจัดส่งไปยังที่อยู่ของลูกค้า คลิกที่นี่ 

 

ติดต่อ บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000

โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

Line ID: nara53

แฟ็กซ์. 02 933 5890

อีเมล์: info@53ac.com ;

CC: 53ac.com@gmail.com

เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 

 

 331 total views,  2 views today