080 175 2000 info@53ac.com

ค่าธรรมเนียมในประเทศไทย

ประเทศไทยมีค่าธรรมเนียมของรัฐบาลที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริการและธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้คือตัวอย่างค่าธรรมเนียมของรัฐบาลในประเทศไทย:

  1. ค่าใบอนุญาตทำงาน: ขึ้นอยู่กับประเภทของใบอนุญาตทำงานที่ต้องการและระยะเวลาพำนัก ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยอาจอยู่ที่ 750 ถึง 7,500 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า: ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าและประเทศของผู้สมัคร ตัวอย่างค่าธรรมเนียมวีซ่าที่แตกต่างกันในประเทศไทย เช่น ค่าใช้จ่ายของวีซ่าท่องเที่ยวแบบเข้าครั้งเดียวคือ 1,000 บาท สำหรับประเทศส่วนใหญ่ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายของวีซ่าแบบเข้าได้หลายครั้งคือ 5,000 บาท
  3. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนธุรกิจ: ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าและประเทศของผู้สมัคร ตัวอย่างค่าธรรมเนียมวีซ่าที่แตกต่างกันในประเทศไทย เช่น ค่าใช้จ่ายของวีซ่าท่องเที่ยวแบบเข้าครั้งเดียวคือ 1,000 บาท สำหรับประเทศส่วนใหญ่ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายของวีซ่าแบบเข้าได้หลายครั้งคือ 5,000 บาท
  4. ค่าธรรมเนียมการโอนทรัพย์สิน: ประเทศไทยคิดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่าประเมินของทรัพย์สิน เช่น ทรัพย์สินมูลค่า 2 ล้านบาท จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอน 40,000 บาท
  5. ค่าจดทะเบียนรถ: ขึ้นอยู่กับประเภทของรถและขนาดของเครื่องยนต์ ตัวอย่างค่าจดทะเบียนที่แตกต่างกันในประเทศไทย เช่น รถจักรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์ 150 ซีซี ต้องเสียค่าจดทะเบียน 105 บาท

 

โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมของรัฐบาลในประเทศไทยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด และควรตรวจสอบตารางค่าธรรมเนียมล่าสุดกับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

 54 total views,  1 views today