080 175 2000 info@53ac.com

ผู้ก่อการ (ผู้ก่อนการจัดตั้งบริษัท) มีหน้าที่รับผิดชอบในการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเปิดบริษัท และภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทแล้ว ผู้ก่อการ จะเรียกเงินค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทน ไปคืน จากบริษัทได้ หากได้ระบุไว้ในเอกสารจดทะเบียนบริษัทว่าเลือกให้เบิกคืนได้  สำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว สามารถนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีของบริษัท ได้

 3,466 total views,  1 views today