080 175 2000 info@53ac.com

ง่าย ๆ กับการแจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษี

ปัจจุบันพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของประชาชนเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ทำให้สะดวกในการติดต่อสื่อสาร การถ่ายภาพการบันทึกข้อมูล การระบุพิกัดที่อยู่ ติดตามข่าวสาร ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นเหมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ขนาดพกพาสะดวกสบาย และยังสามารถทำธุรกรรมทางการเงิน หรือยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีก็ได้เพื่อสร้างความเป็นธรรม กรมสรรพากรจึงได้พัฒนาระบบการแจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษีผ่าน Website on Mobile อีกทั้งยังเป็นการขยายฐานภาษีให้กว้างครอบคลุมอุดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดและไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในทุกระดับ

ดังนั้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสังคม จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถร่วมสร้างความเป็นธรรมด้วยการแจ้งเบาะแสการหลีกเลี่ยงภาษี หรือแจ้งข้อมูลแหล่งภาษี ส่งให้กรมสรรพากรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในรูปแบบ Website on Mobile สามารถระบุประเภทของการแจ้งเบาะแสหรือแจ้งกิจการที่พบเห็นได้ เช่นกิจการเปิดใหม่ กิจการที่ไม่ออกใบกำกับภาษี/ออกใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง กิจการที่มีการซื้อ-ขายใบกำกับภาษีกิจการ e-Commerce กิจการที่หลีกเลี่ยงภาษี และอื่น ๆ (ระบุ) โดยมีขั้นตอนในการแจ้งเบาะแสง่าย ๆ ดังนี้

5 ขั้นตอนกับการแจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษีผ่าน Website on mobile

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร และเลือกเมนู “แจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษี”

  • เข้าสู่ “ระบบการแจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษี”
  • เลือกยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการแจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษี

 

ขั้นตอนที่ 2 ข้อมูลผู้แจ้ง ให้ทำการยืนยันตัวตนด้วยการระบุข้อมูลส่วนตัว

เช่น เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล

ขั้นตอนที่ 3 ประเภทการแจ้ง ให้ระบุประเภทของการแจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษีที่พบเห็น

ขั้นตอนที่ 4 ข้อมูลแหล่งภาษี ให้ระบุข้อมูลที่ใช้ประกอบการแจ้งเบาะแส

เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง รูปภาพ ระบุชื่อร้านสถานประกอบการ/สถานที่ตั้งของแหล่งภาษี ตำแหน่งที่ตั้ง (Share Location) หรือชื่อเว็บไซต์ (URL) และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องการแจ้ง

ขั้นตอนที่ 5 รูปภาพประกอบ ให้ส่งไฟล์ภาพประเภท JPG JPEC PNG GIF ที่มีขนาดไฟล์ภาพไม่เกิน 3 MB จำนวนไม่เกิน 3 ภาพ

หลังจากนั้นให้ทำการยืนยันการส่งข้อมูล เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการแจ้งเบาะแส ระบบฯ ทำการบันทึกข้อมูลที่ได้มีการแจ้งไว้เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ การแจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษี จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับของทางราชการต่อไป

 1,911 total views,  1 views today