080 175 2000 info@53ac.com

ในการจดทะเบียนบริษัทหากมีต่างชาติเป็นผู้เริ่มก่อการจะต้องระบุที่ใดเป็นที่อยู่ของต่างชาติ

นารา ในการจดทะเบียนบริษัทหากมีต่างชาติเป็นผู้เริ่มก่อการให้ระบุที่อยู่จริงที่สามารถติดต่อและส่งจดหมายถึงได้โดยจะใช้ที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ได้

หากต้องการปรีกษาเพิ่มเติม หรือ ข้อมูลสำหรับจดทะเบียนบริษัท คลิกที่นี่ 

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน

Line ID:

@nara53

เพิ่มเพื่อน

 
 
 
 

 210 total views,  4 views today