080 175 2000 info@53ac.com

ถาม – ตอบ เรื่องจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วแต่ยังไม่ได้เสร็จชำระบัญชีจะขอยกเลิกการจดทะเบียนเลิกบริษัทได้หรือไม่

ถาม เมื่อจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วแต่ยังไม่ได้เสร็จชำระบัญชีจะขอยกเลิกการจดทะเบียนเลิกบริษัทได้หรือไม่

นารา เมื่อจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วนั้นหากผู้ประกอบการมีความจำเป็นบางประการที่จะยกเลิกการจดทะเบียนเลิกผู้ประกอบการสามารถทำได้โดยการยื่นคำร้องขอต่อศาลซึ่งศาลจะพิจารณาว่ามีเหตุผลอันควรให้ยกเลิกการจดทะเบียนเลิกหรือไม่

 

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

 2,611 total views,  4 views today