080 175 2000 info@53ac.com

จัดงานปีใหม่ เสียภาษีอย่างไร?

เทศกาลปีใหม่ที่ผ่านไปนั้น เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่บริษัทห้างร้านหลายแห่ง และถือเป็นส่วนใหญ่ที่ต่างก็มีการจัดงานสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่พนักงานลูกจ้าง มีทั้งการจัดเลี้ยงอาหาร และจับรางวัล แจกของขวัญซึ่งก็เป็นปกติทั่วไปที่ต้องมีคนโชคดีมากที่ได้รับรางวัลใหญ่และก็ต้องมีคนโชคดีน้อยที่ก็จะได้รับรางวัลน้อยกลับบ้านต่าง ๆ กันไป ในที่นี้มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญมากล่าวถึงกับในเรื่องของการแจกของขวัญให้แก่พนักงานลูกจ้างว่า สำหรับการจัดงานปีใหม่ให้แก่พนักงาน ในกรณีที่นายจ้างได้เขียนระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานระบุไว้แล้วนั้นจะมีประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการบันทึกบัญชีให้สามารถนำส่งภาษีได้ถูกต้องและครบถ้วนต่อไป ดังนี้

กรณีงานเลี้ยง

  1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ เนื่องจากรายจ่ายดังกล่าวไม่ได้ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง เป็นรายจ่ายส่วนรวม และได้มีการระบุไว้ในระเบียบสวัสดิการพนักงาน
  2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้องานเลี้ยงเป็นภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงแก่กิจการ แต่เป็นภาษีซื้อประเภทสวัสดิการโดยไม่เลือกปฏิบัติให้กับพนักงานคนใดคนหนึ่งจึงย่อมนำมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้
  3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถือเป็นเงินได้ที่ได้จากการให้ตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

อย่างไรก็ตาม หากของขวัญจับสลากในงานเลี้ยงให้แก่พนักงานทุกคนในลักษณะสวัสดิการ โดยไม่เลือกปฏิบัติให้กับพนักงานคนใดคนหนึ่ง ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกับการเลี้ยงพนักงาน จึงถือว่าเป็นประเภทสวัสดิการของพนักงาน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการย่อมนำมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้

  • ภาษีขาย การมอบของขวัญจากการจับสลากถือเป็นสวัสดิการของพนักงานดังกล่าวนั้น ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าตามมาตรา 78(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่จำเป็นต้องจัดทำใบกำกับภาษี

 

กรณีจับสลาก

  1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ เนื่องจากรายจ่ายดังกล่าวไม่ได้ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง เป็นรายจ่ายส่วนรวม และได้มีการระบุไว้ในระเบียบสวัสดิการพนักงาน
  2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีซื้อ ที่เกิดจากค่าของขวัญพนักงานในวันปีใหม่ เป็นภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ จึงต้องห้ามไม่ให้นำมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร
  1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การที่พนักงานได้รับรางวัลจากการจับสลากหรือชิงรางวัลในงานเลี้ยงปีใหม่ ไม่ว่าจะได้รับทุกคนหรือเฉพาะบางคนเมื่อพนักงานจับรางวัลได้ ถือเป็นประโยชน์เพิ่มของพนักงาน เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องนำมารวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย
  2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หลังจากพนักงานได้รับรางวัลแล้ว บริษัทมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายพนักงาน ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร

 

 3,222 total views,  1 views today