080 175 2000 info@53ac.com

ถาม –  ตอบ เรื่อง จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตอนไหน

ถาม บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตอนไหน ณ วันที่มีการประชุมจัดตั้งหรือวันที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

นารา จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้จัดทำตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็น บริษัทจำกัด เพื่อบันทึกข้อมูลของผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น และการเข้า – ออกจาก การเป็นผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนหุ้นและการเปลี่ยนแปลง รายการต่างๆ และต้องเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานของบริษัท สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ต้องเปิดให้ผู้ถือหุ้นดูได้ในระหว่างเวลาทำการไม่น้อยกว่าวันละ 2 ชั่วโมง โดย ไม่เก็บค่าธรรมเนียม

 2,407 total views,  5 views today