080 175 2000 info@53ac.com

ตราประทับบริษัท จดทะเบียน แก้ไข ดวงตราบริษัท

นาราการบัญชี บริการจดทะเบียน แก้ไข ดวงตราประทับบริษัท

ค่าบริการ 3,500 บาท

ค่าธรรมเนียมสำหรับเปล่ี่ยนแปลงตราประทับบริษัท ดังนี้ค่ะ

 • ค่าจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสำคัญ จำนวน 400 บาท
 • ค่าคัดเอกสารหนังสือรับรอง (ฉบับใหม่) จำนวน 200 บาท
 • ค่าคัดรายการแก้ไขเพิ่มเติม (บอจ.4) จำนวน 50 บาท
 • รวมเป็นเงินค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น 650 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับจดทะเบียน-แก้ไข ตราประทับบริษัท

1. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา 1 ชุด
3. หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 6 เดือน )
4. ตราประทับทัี้งอันเก่าและใหม่

หลักเกณฑ์การจัดทำตรา ของห้างหุ้นส่วนบริษัท

 1. ตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  1. เครื่องหมายตรามหาจักรีบรมราชวงศ์
  2. พระบรมราชาภ ไธย พระปรมาาพิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล และพระนาราพิไธยย่อของสมเด็จพระอัครมเหสีหรือสมเด็จพระยุพราช
  3. พระบรมราชสัญลักษณ์ และพระราชสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี และสมเด็จพระยุพราช
  4. พระมหามงกุฎ มงกุฎขัติยราชนารี หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่นใดที่ใกล้เคียงกับมงกุฎ
  5. ฉัตราต่างๆ อันเป็นลักษณะของเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ
  6. ตราแผ่นดิน ตราราชการ ตราครุฑ ธงหลวง ธงชาติ หรืิอธงราชการ เว้นแต่จะได้รับพระราชทารนพระบรมราชานุญาต
  7. พระราชลัญจกร และลัญจกรในราชการ
  8. เครื่องหมายกาชาด ชื่อกาชาด การเจนีวยา เคราื่องหมายราชการ หรือเครื่องหมายใดๆ ที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  9. เครื่องหมายที่ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศขอสงวนไว้
  10. สัญลักษณ์ประจำชาติิไทย ได้แก่ ช้างไทย ดอกราชพฤกษ์ และ ศาลาไทย
 2. ตราจะมีชื่อห้างหุั้นส่วนหรือไม่ก็ได้ หากตรามีชื่อห้างหุ้นส่่วนหรือบริษัทชื่อในตรานั้นต้องชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียนหรือตรงกับชื่อภาษาต่างประเทศที่ขอใช้ และต้องมีคำแสดงประเภทนิติตบุคคลด้วย
  ในกรณีนายทะเบียนรับจดทะเบียนตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีลักษณะเป็นตราดุนหรือตรานูน ให้นายทะเบียนใช้ดินสอดำระบายตราดุนหรือตรานูนให้ปรากฎเป็นรอบรอยและหมายเหตุข้างรูปรอยตรานั้นว่า “ห้างหุ้นส่วรหรือบริษัทนี้จดทะเบียนตราเป็นตราดุนหรือตรานูน” ก่้อนบันทึกเข้าระบบคอมพิวเตอร์
 3. การจดทะเบียนตรามากกว่า 1 ดวง จะต้องจดทะเบียนระบุไว้ในรายการอย่างอื่น ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบเพื่อระบุให้ชัดเจนว่าตราดวงใดใช้ในกรณีใดด้วย
 4. บริษัทจำกัดจะขอจอทะเบียนตราหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่ อำนาจ กรรมการกำหนดให้ประทับตรา ก็ต้องจดทะเบียนตราด้วย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

 6,520 total views,  1 views today