080 175 2000 info@53ac.com

ต้องจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่?

การมีธุรกิจของตนเอง นับเป็นเรื่องที่หลายคนใฝ่ฝันเพราะแน่นอนว่าเป็นอาชีพที่อิสระได้เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องเป็นลูกน้องหรือรอฟังคำสั่งใคร ทั้งยังมีผลตอบแทนที่ดี จนบางครั้งอาจมากกว่าการทำงานประจำเสียด้วย แต่เมื่อจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองแล้วก็ควรต้องรู้หน้าที่ ต้องพร้อมรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ว่าเมื่อไรต้องทำอะไร ปัญหาหนึ่งที่สำคัญของการเริ่มต้นธุรกิจการค้า คำถามแรกที่มักจะเกิดขึ้นอยู่ในใจก็คือจะเริ่มต้นอย่างไร จะต้องเตรียมเอกสารอะไร จะติดต่อกับหน่วยงานใด เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลายท่านอาจยังมีข้อสงสัยว่ากิจการของตัวเองเข้าข่ายต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ วารสารสรรพากรจึงขอนำข้อมูลในเรื่องนี้มาแนะนำกับท่านเจ้าของกิจการว่า กิจการใดมีหน้าที่ หรือได้รับยกเว้นหรือไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

กิจการที่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1 ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้า หรือให้บริการเป็นปกติธุระเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี

2 ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้มีการดำเนินการและเตรียมการประกอบกิจการอันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อสินค้าหรือรับบริการ ที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักร

3 ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร และได้ขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นปกติธุระโดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียน

 

กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่มีสิทธิขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1 ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าพืชผลทางการเกษตรสัตว์ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย ปลาป่น อาหารสัตว์ ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน

2 ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย และมีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

3 การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรโดยท่าอากาศยาน

4 การส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออก ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

5 การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักร

 

กิจการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1 ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

2 ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

3 ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร

4 ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 43) ฯ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2536

5 ผู้ประกอบการอื่นตามที่อธิบดีจะประกาศกำหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร

 

จากข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงสรุปประเด็นสำคัญของภาษีมูลค่าเพิ่มได้ว่า เมื่อธุรกิจมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ก็มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนและเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอเน้นว่าเป็นรายได้ไม่ใช่กำไรนะคะ ซึ่งควรปฏิบัติตามขั้นตอนและภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยเพื่อจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอื่น ๆ ตามมาได้

 

 1,705 total views,  1 views today