080 175 2000 info@53ac.com

นาราการบัญชี ให้บริการเกี่ยวกับ การคัดสำเนา โฉนดที่ดิน และเอกสารเกี่ยวข้องกับที่ดิน ครอบคลุม ทุกสำนักงานที่ดิน ใน กรุงเทพฯ ภูเก็ต เพชรบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และ จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ

ค่าบริการ คัดสำเนาโฉนด หรืออื่นๆ รายการ แรก 3,000 บาท

 • บวกเพิ่ม ค่าบริการอย่างอื่น รายการละ 300 บาท (ถ้าทำในคราวเดียวกัน)
 • ฟรี ค่าเดินทาง ทั่วประเทศ

เราบริการทั่วประเทศ โดยเราสาามารถส่งเจ้าหน้าที่ ไปดำเนินการเป็นตัวแทน คัดโฉนดที่ดิน  ครอบคลุม งานบริการ ต่างๆ ดังนี้

งานบริการ

 • คัดสำเนา โฉนดที่ดิน , ถ่ายโฉนดที่ดิน , รับรองสำเนาโฉนดที่ดิน ตรวจสอบ โฉนดที่ดิน
 • คัดสำเนา น.ส.3 ก และ คัดสำเนา น.ส. 3
 • ตรวจกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินข้างเคียง
 • ถ่ายระวางแผนที่ ขอทราบที่ตั้งที่ดิน แผนที่ของที่ดิน (นส.3 และ นส.3ก)
 • ถ่ายสำเนา สัญญาซื้อขาย ที่ดิน
 • ถ่ายสำเนา คัดสำเนา สัญญาจำนอง
 • คัด ถ่าย สารบบ ที่ดิน ณ กรมที่ดิน
 • ถ่ายบันทึกข้อตกลงโอนสิทธิการรับจำนอง
 • ตรวจสอบราคาประเมิน
 • ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการโอน ขอทราบ ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียมการโอนมรดก
 • หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • บริการเป็นตัวแทน โจทย์ จำเลย เพื่อคัดค้าน การประมูลที่ดิน
 • บริการสำรวจ ทรัพย์สินที่ประกาศขายทอดตลาด และ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประมูลทรัพย์ ที่ขายทอดตลาด
 • บริการเป็นตัวแทน เข้าเจรจา สำหรับ การพิพาทเรื่อง ที่ดิน โฉนด น.ส. 3ก , น.ส.3 และ สิทธิการครอบครองที่ดิน และ อื่นๆ
 • เป็นตัวแทน ร่วมตรวจสอบ กรณีทำรางวัดโฉนด

ตัวอย่าง การคำนวณค่าบริการ

กรณี ที่ท่าน ต้องการมากกว่า 1 รายการ คิดเพิ่ม รายการละ 300 บาท เช่น
ท่านต้องการให้เรา ดำเนินการ
1. คัดสำเนาโฉนด เลขที่....
2. คัดสำเนาโฉนด ที่ดินข้างเคียง (รายการนี้ ต้องรวม ค่าดูและคัดระวางด้วย จึงทราบโฉนดใกล้เคียง)
3. ขอทราบ ค่าธรรมเนียมการโอน ของที่ดิ

ดังนั้น ค่าบริการ = 3,000 + 300 + 300 + 300= 3,900 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

ค่าธรรมเนียม ณ กรมที่ดิน

 • ค่าธรรมเนียมการคัดโฉนด 20 บาท
 • ค่ารับรองเอกสารหน้าละ 5 บาท
 • ค่าถ่ายโฉนด (ถ่าย น.ส. 3 ก , น.ส. 3 ) หน้าละ 6 บาท

ระยะเวลาส่งงาน

 • คัดโฉนด ในกรุงเทพ ใช้เวลา 1 วันทำการ
 • คัดโฉนด จังหวัดภุเก็ต ใช้เวลา 1 วันทำการ
 • คัดโฉนด จังหวัดเพชรบุรี ใช้เวลา 1 วันทำการ
 • คัดโฉนด จังหวัดขอนแก่น 1 วันทำการ
 • คัดโฉนด จังหวัดเชียงใหม่ 1 วันทำการ
 • คัดโฉนด จังหวัดชุมพร 1 วันทำการ

กรณีเร่งด่วน ติดต่อ คุณ ธนา โทร 080 175 2000

ตัวอย่าง คัดโฉนดที่ดิน แบบรับรอง

 

เพิ่มเติม - คำขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน / ห้องชุด ขอคัด ขอถ่ายสำเนาเอกสาร

*** นาราการบัญชี สามารถดำเนินการให้ท่าน ได้ทั้งหมด โดยท่าน ไม่ต้องมอบอำนาจ หรือ เจ้าของกรรมสิทธิ์ ก็ไม่ต้องมอบอำนาจ บางจังหวัดท่านจะได้รับ ใน 3 ชั่วโมง***

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ขอต้องระบุในคำขอว่าต้องการตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดินของที่ดินแปลงใด/ห้องชุดห้องใด ต้องการทราบเกี่ยวกับเรื่องใด คัดหรือถ่ายสำเนาเอกสารใด เหตุผลที่ขอคัดหรือถ่ายสำเนาเอกสาร เพื่อประโยชน์อะไร และจะให้รับรองเอกสารด้วย หรือไม่

2. ผู้ขอต้องแจ้งเลขที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด เครื่องหมายที่ดิน หรือกรณีไม่ทราบเลขที่ผู้ขอต้องแจ้งข้อความเท่าที่ผู้ขอสามารถแจ้งให้ทราบถึงที่ตั้งของที่ดิน/ห้องชุด แปลง /ห้องชุด ที่จะขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน/ห้องชุด ขอคัดหรือขอถ่ายสำเนาเอกสาร

3. การขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดินต้องเป็นกรณีที่ผู้ขอต้องการทราบว่าที่ดิน/ห้องชุด แปลง/ห้องชุด ดังกล่าวปัจจุบันมีชื่อบุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิในที่ดิน /ห้องชุด ได้ที่ดิน/ห้องชุด มาอย่างไร เมื่อใด มีภาระผูกพันหรือไม่ มีการยึดหรืออายัดตามกฎหมายใดหรือไม่ ได้มีการออกใบแทนไปแล้วหรือไม่ รวมทั้งขอทราบเอกสารหลักฐานทะเบียนที่ดิน/ห้องชุดที่เกี่ยวข้อง

4. ผู้ขอต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินหรือห้องชุดตั้งอยู่ โดยต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆเบื้องต้นก่อน และรับบัตรคิว เพื่อรอยื่นคำขอและสอบสวนตามลำดับก่อนหลังในขั้นตอนต่อไป (ไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาให้บริการ

5. ระยะเวลาดำเนินการ 30 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอการยื่นคำขอและสอบสวน ทั้งนี้ การนับระยะเวลาดำเนินการจะเริ่มนับตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่เริ่มสอบสวนตามลำดับก่อนหลัง) ระยะเวลาแล้วเสร็จขึ้นอยู่กับจำนวนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด และจำนวนเอกสารที่ขอตรวจ ขอคัด ขอถ่ายเอกสาร กรณีขอตรวจ ขอคัด ขอถ่ายหลักฐานทะเบียนที่ดิน/ห้องชุด หลายแปลง/ห้องชุด ระยะเวลาอาจต้องเพิ่มขึ้นตามข้อเท็จจริงดังกล่าว

สถานที่ให้บริการ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครหรือสาขาหรือส่วนแยก สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขาหรือส่วนแยก สำนักงานที่ดินอำเภอ หรือสำนักงานที่ดินกิ่งอำเภอ ท้องที่ซึ่งที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดตั้งอยู่ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

*** นาราการบัญชี สามารถดำเนินการให้ท่าน ได้ทั้งหมด โดยท่าน ไม่ต้องมอบอำนาจ หรือ เจ้าของกรรมสิทธิ์ ก็ไม่ต้องมอบอำนาจ บางจังหวัดท่านจะได้รับ ใน 3 ชั่วโมง***

เวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

เพิ่มเติม - แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กรมที่ดิน

1. แนวทางปฏิบัตเิก่ียวกับการเปิดเผยและไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสา(มท ร 0710/ว 10125 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2543)
1.1 การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร กรณีขอดู ขอคัดเอกสารในสำนักงานที่ดินให้เปิดเผยได้ ทั้งหมด เว้นแต่ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลมิให้เปิ ดเผย หากปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั ้น ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งได้แก่ข้อมูลข่าวสารดังต่อไปนี้
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน
(3) หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว สำเนาทะเบียนบุคคลต่างด้าวของบิดา มารดา
(4) ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล
(5) ทะเบียนสมรส
(6) ใบสำคัญแสดงการหย่า
(7) สูติบัตร
(8) ทะเบียนทหาร (ส.ด.9) หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ
(9) หลักฐานการศึกษา
(10) หลักฐานการประกอบอาชีพ
(11) พินัยกรรม
(12) หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร
(13) หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
(14) เอกสารที่หน่วยงานอื่นจัดท าขึ้น

1.2 บันทึกถ้อยค าหรือเอกสารใด ๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี ้ ไม่สมควรเปิดเผย
1.2.1 เรื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ท าค าสั่งทางปกครองหรือเป็ นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งนี้ตามนัยมาตรา 15(3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบกับ มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
1.2.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หากเปิ ดเผยแล้วจะเกิดกรณีดังต่อไปนี ้
(1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ตามมาตรา 5(1)
(2) การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 15(2)
(3) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด ตามมาตรา 15(4)
(4) การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งเป็ นการรุกล ้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ตามมาตรา 15(5)
(5)ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิ ดเผยหรือผู้ให้มาไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิ ดเผยต่อผู้อื่น ตามมาตรา 15(6)

 

 

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

เดินทาง รถไฟฟ้า สายสีเหลือง สถานี โชคชัย 4 ประตูทางออก 4 นาราฯ อยู่ในซอยลาดพร้าว 52

 265 total views,  1 views today