080 175 2000 info@53ac.com

จดแจ้ง บัญชีเล่มเดียว เพื่อ ยกเว้นและลดอัตราภาษี สำหรับ SMEs

มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs

สรรพากรมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีเล่มเดียว) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินธุรกิจและสร้างความน่าเชื่อถือให้การประกอบกิจการหรือธุรกิจอันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้การแข่งขันของผู้ประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น SMEs อีกทั้งจะเป็นสิ่งสะท้อนสภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง

สาระสำคัญ “มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs

ตามพระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2528  และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 595 พ.ศ. 2558 ของกฎหมาย 2 ฉบับคือ

พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558

ผู้ได้รับประโยชน์ ตามพระราชกำหนดนี้ ต้อง

 • มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก ฐานกำไรสุทธิ
 • มีรายได้ จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการ ไม่เกิน 500 ล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาซึ่งมีระยะเวลาครบ 12 เดือน และมีวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ก่อนหรือในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
 • จดแจ้ง ต่อกรมสรรพากร ขอเป็นผู้ประกอบการจัดทำบัญชีเพื่อสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีเล่มเดียว) ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th  ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 – วันที่ 15 มีนาคม 2559

ประโยชน์ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะได้รับจากพระราชกำหนดนี้

 • ได้รับยกเว้นจากการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมิน หรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวัน เริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (รอบระยะเวลาบัญชี ปี 2558 ลงไป)

ประเภทภาษีและช่วงเวลาที่ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบย้อนหลัง

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล รอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับมูลค่าฐานภาษีของเดือนธันวาคม 2558 และเดือนก่อนธันวาคม 2558 ทุกเดือน
 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับรายรับของเดือน ธันวาคม 2558 และเดือนก่อนธันวาคม 2558 ทุกเดือน
 4. อากรแสตมป์ สำหรับการกระทำตราสารที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559

กรณีต่อไปนี้ ไม่ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบย้อนหลัง (แต่มีสิทธิจดแจ้งฯ)

 • อยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยมีหมายเรียกที่ออกก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหรือเดือนภาษีที่ออกหมายเรียกเท่านั้น
 • อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามมาตรา 88/33 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ดำเนินการก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 สำหรับเดือนภาษีที่ดำเนินการตรวจสอบเท่านั้น
 • กรณีเป็นผู้ออกหรือเป็นผู้ใช้ใบกำกับภาษีปลอม หรือหลีกเลี่ยงภาษีอากร
 • อยู่ระหว่างดำเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ หรือชั้นศาล

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 595 พ.ศ. 2558

สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ สำหรับนิติบุคคล มีคุณสมบัติและเงื่อนไขครบทุกข้อ ดังนี้

 • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
 • มีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้เบริการในรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 30 ล้านบาท
 • ได้จดแจ้ง ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากร ที่ rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559 ว่าเป็นผู้ประกอบการตามพระราชกำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปกิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลฯ
 • ไม่ถูกเพิกถอนการยกเว้นจากการตรวจสอบย้อนหลังตามพระราชกำหนดฯ

สรุป สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิและได้รับยกเว้นการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

กำไรสุทธิ อัตราภาษี อัตราภาษี
รอบบัญชี ปี 2559 รอบบัญชี ปี 2560
0 – 3 แสนบาท ยกเว้น ยกเว้น
3 แสนบาทขึ้นไป ยกเว้น 10%

เมื่อผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้จดแจ้งต่อกรมสรรพากร เพื่อขอเป็นผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้ัองกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีเล่มเดียว) ผู้ประกอบการจะได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมิน หรือ สั่งให้เสียภาษีอากร สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

 5,649 total views,  2 views today