080 175 2000 info@53ac.com

ประกันสุขภาพกับหลักฐานการหักลดหย่อน

จากที่ได้มีมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำประกันสุขภาพจากบริษัทประกันที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักรมากขึ้นโดยใหผู้เอาประกันสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพไปหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ซึ่งต่อมากรมสรรพากรได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ โดยเรื่องนี้อาจมีหลายคนที่ยังสับสนหรือมีข้อสงสัยในทางปฏิบัติอยู่บ้าง ฉบับนี้ข้อนำวิธีการใช้สิทธิในประเด็นนี้มาฝากเป็นข้อมูลเพื่อย้ำกันอีกครั้ง เพื่อท่านจะได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ดังนี้

 

เบี้ยประกันสุขภาพ ที่นำมาหักลดหย่อนได้

  1. 1. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล อันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
  2. การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลการทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก
  3. การประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illnesses)
  4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)

 

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิหักลดหย่อน

  1. 1. ปีภาษี 2560 ผู้มีเงินได้ต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือหนังสือรับรองจากบริษัทที่ได้ทำประกันไว้มาประกอบการยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลการทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก
  2. 2. ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป ผู้มีเงินได้ที่ประสงค์จะนำเบี้ยประกันสุขภาพไปลดหย่อนภาษีต้องแจ้งความประสงค์ให้บริษัทที่ได้ทำประกันไว้ เพื่อให้บริษัทนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพให้แก่กรมสรรพากร โดยผู้มีเงินได้ไม่ต้องใช้หลักฐานประกอบการขอลดหย่อนภาษีอีก

 

 

 

 

 

ดังนั้น ตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป ผู้มีเงินได้ที่ประสงค์จะใช้สิทธินำเบี้ยประกันสุขภาพไปลดหย่อนภาษี ต้องแจ้งกับบริษัทประกันที่ได้ทำประกันสุขภาพไว้ ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทประกันจะมีแบบฟอร์มให้ระบุเรื่องการใช้สิทธิหักลดหย่อนประกันสุขภาพ หลังจากนั้นบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้แจ้งข้อมูลให้กรมสรรพากร โดยผู้มีเงินได้ไม่ต้องแนบหลักฐานหักลดหย่อนประกันสุขภาพพร้อมการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระในการจัดเก็บเอกสารของผู้มีเงินได้แล้ว ยังถือเป็นการเพิ่มความสะดวกในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วย

 

 1,982 total views,  1 views today