080 175 2000 info@53ac.com

 

ประเด็นความเสี่ยงในการตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นหน้าที่ที่ผู้มีรายได้ต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้ถูกต้อง เพราะภาษีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารต้นทุนและสภาพคล่องทางการเงิน หากผู้มีรายได้ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อกฎหมายที่กำหนด ก็จะทำให้ต้องเสียภาษีในส่วนที่ชำระไม่ครบถ้วน และยังต้องชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่มอีกด้วย ดังนั้น ผู้มีรายได้ควรตรวจสอบประเด็นต่าง ๆให้ถูกต้องก่อนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพื่อจะได้ลดข้อขัดแย้งในการถูกตรวจสอบภาษี ดังนี้

  1. 1. ผู้มีรายได้จากการประกอบกิจการ เช่น ค้าขายรับจ้างทำของ ให้บริการต่าง ๆ แสดงรายได้จากการประกอบกิจการไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงหรือไม่ เช่น จำนวนคนงานเพิ่มขึ้นการขยายสาขา ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจำนวนมากแต่ยังคงแสดงรายได้เท่าเดิมหรือแสดงรายได้ลดลง
  2. หักค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง เช่น การยื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับปีภาษี 2560 กฎหมายได้เปลี่ยนแปลงให้เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร เช่น ค้าขาย หรือรับจ้างทำของหักค่าใช้จ่ายเหมาได้ไม่เกินร้อยละ 60 เท่านั้น
  3. 3. หลักฐานแสดงค่าใช้จ่าย (กรณีหักค่าใช้จ่ายจริง) ไม่สัมพันธ์กับเงินได้จากการประกอบกิจการ เช่นกิจการเป็นร้านขายของชำ แต่มีใบเสร็จค่าน้ำมันดีเซลจำนวนมาก
  4. มีเงินได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี แต่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  5. รายการค่าลดหย่อนที่แสดงไม่สัมพันธ์กับเงินได้ ซึ่งอาจแสดงได้ว่า ผู้ประกอบการแสดงเงินได้ไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงเช่น แสดงรายได้ทั้งปี 600,000 บาท แต่มีค่าลดหย่อนซื้อ LTF 300,000 บาท ซื้อประกันชีวิตอีก 100,000 บาท มีดอกเบื้ยเงินกู้อีก 100,000 บาท เมื่อรวมค่าลดหย่อนทั้งหมดเท่ากับ 500,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอื่น ๆ ไม่น่าจะเพียงพอสำหรับค่าครองชีพโดยปกติ จึงเป็นประเด็นว่าผู้มีรายได้น่าจะมีรายได้มากกว่านี้
  6. มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ (ด้วยความเข้าใจผิดว่าถูกหักภาษีแล้วจึงไม่ต้องยื่นแบบฯ อีก) หรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้แต่ยื่นไม่ครบถ้วน
  7. คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ไม่มีการแบ่งเงินส่วนแบ่งกำไรหรือมีการแบ่งเงินส่วนแบ่งกำไร แต่ไม่ได้นำไปเป็นเงินได้ของผู้เป็นหุ้นส่วน

 

หากท่านได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ตรวจสอบรายได้ รายจ่าย เอกสารหลักฐานและจัดวางระบบบัญชีภาษีไว้ดีแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องถูกเรียกตรวจสอบภาษีอีกต่อไป

 1,888 total views,  2 views today