080 175 2000 info@53ac.com

เพื่อให้การปฎิบัติงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล กรณีที่ต้องใช้ เอกสารประกอบการจดทะเบียน การอนุญาต การออกหนังสือรับรอง ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับผิดชอบ และกำหนดให้มีการขอและใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน นั้น จึงประกาศ ดังต่อไปนี้
1. ห้ามมิให้นายทะเบียน ข้าราชการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย เรียกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
2. กรณีที่จำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารตาม ข้อ 1 ให้นายทะเบียนและข้าราชการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาเอกสารดังกล่าว
3. กรณีมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 8 มิถุนายน 2561

อ้างอิง – ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 3,808 total views,  1 views today