080 175 2000 info@53ac.com

รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินของ บริษัทมหาชนจำกัด ใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินซึ่งมีรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออก “ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559”เพี่อเป็นการปรับปรุง “ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กันยายา 2554” ในส่วนของแบบรายการย่อบริษัทมหาชนจำกัด (แบบ 3) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินซึ่งมีรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

คลิกดู!!! ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2)
http://www.dbd.go.th/more_new.php?cid=123&filename=index

หลักการจัดทำงบการเงินของบริษัทมหาชนจำกัด ตามาตรฐานการรายงานงบการเงินระหว่างประเทศ บริษัทมหาชนจำกัดต้องจัดทำงบการเงินดังต่อไปนี้

  • งบแสดงฐานะทางการเงิน
  • งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 6 รูปแบบ ให้เลือกจัดทำแบบใดแบบหนึ่ง
  • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
  • งบกระแสเงินสด 2 รูปแบบ ให้เลือกจัดทำแบบใดแบบหนึ่ง
  • งบการเงินรวม (ถ้ามี)
  • หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ความหมายในรายการย่อของแต่ละงบการเงินข้างต้น ท่านสามรถคลิกดูได้ที่
http://www.dbd.go.th/more_new.php?cid=123&filename=index

ซึ่งสำหรับในการปฏิบัติอาจมีบางกรณีที่นอกเหนือจากคำชีแจงที่มีให้ไว้นี้ และอาจจำเป็นต้องพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินเพิ่มเติม โดยไม่จำกัดขอบเขตเพียงคำชี้แจงและตัวอย่างที่ให้ไว้ในที่นี้เท่านั้น

 

นอกจากนี้….ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ยังได้ยกเลิกข้อความในข้อ 8 ของประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 โดย…
เดิม ข้อ 8 “ในกรณีทีมาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนดให้มีการแสดงราการที่แตกต่างหรือนอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้ตามประกาศฉบับนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน”

 

ใหม่ ข้อ 8 “กรณีที่มาตรฐานทางการเงินกำหนดให้มีการแสดงรายการที่แตกต่างหรือนอกเหนือจากจากรายการที่กำหนดไว้ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีปฏิบัติตามาตรฐานการรายงานการเงิน หรือให้แสดงรายการดังกล่าวรวมอยู่ในกลุ่มของรายการตามแบบที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะของรายการ รวมทั้งให้แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ 080 175 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

 10,323 total views,  2 views today