080 175 2000 info@53ac.com

“เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) กำหนดสิทธิประโยชน์การลดหย่อนสำหรับบุตรตั้งแต่คนที่ 2 ให้มีผลบังคับ สำหรับเงินได้พึงประเมิน ประจำปีภาษี 2561 ที่จ ะต้อง ยื่นรายการในปี 2562 สำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้หักลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท และสำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไป ที่เกิดในหรือหลังปี 2561 ให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีกคนละ 30,000 บาท รวมเป็น 60,000 บาทต่อคน โดยในการนับลำดับบุตร ให้นับลำดับของบุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม” มาตรการเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีดังกล่าวเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีบุตรมากขึ้น จากปัจจุบันคนไทยมีอัตราการเกิดของประชากรลดลง ทำให้มีประชากรวัยแรงงานลดลงและอัตราส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้มีเงินได้มีบุตรมากกว่าหนึ่งคน อันจะส่งผลให้โครงสร้างประชากรของประเทศ มีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

 4,355 total views,  1 views today