080 175 2000 info@53ac.com

พนักงาน สามารถลาป่วย ได้หลายวัน แต่ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าแรง เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 30 วัน ทำงาน ต่อปี ผู้ว่าจ้างอาจเรียกร้องให้ขอหลักฐาน หรือเอกสารรับรองทางการแพทย์จากโรงพยาบาล/ หรือ หมอ สำหรับการลาตั้งแตต่ 3 วัน หรือมากกว่า

 3,072 total views,  1 views today